Yangın Güvenliği

Bina ve Dairelerde Yangın Güvenliği

Yurdumuzda binaların yangına karşı korunması konusunda geçerli bir yönetmelik veya bu konuyu tümüyle kapsayan bir standartın olmayışının, yangın konusunun gözardı edilmesine neden olduğu söylenebilir.

Türkiye’de yapı sektörümüz, yapı malzemeleri seçiminde, batı ülkelerinde aranılan kriterleri araştırma noktasında değildir. Bu kriterlerden belki de en önemlisi yanıcılık sınıfıdır. Gerek can ve mal güvenliği, gerekse ülke ekonomisinin kayıplarını önlemek için gelişmiş ülkelerde, yanıcı yalıtım malzemeleri yapılarda kullanılmaktadır. Yurdumuzda binaların yangına karşı korunması konusunda geçerli bir yönetmelik veya bu konuyu tümüyle kapsayan bir standartın olmayışının yangın konusunun gözardı edilmesine neden olduğu söylenebilir. Yapılarda, hiçbir yönetmelik olmaksızın yangın güvenlik önlemlerini üçüncü şahısların alacağı görüşü ise çok iyimserlik olmalıdır. Büyük finansman ayrılan yapılarda, büyük zararlara neden olabilecek her türlü riski minimuma indirmek için mal sahiplernin sigorta experince uyarılması, prim farklılığı oluşturan yanıcı malzemeler konusunda dikkatlerinin çekilmesi esas olmalıdır. Son 20 yıl içinde endüstri yapılarında metal trapez, hafif inşaat tarzı ağırlıklı olarak görülmeye başlanmıştır. Bu inşaat tarzı, çatıya az yük getirmesi, istinat noktaları arasında yüksek açıklık ve daha az masrafı ifade ediyordu. Ancak bu inşaat çatı oluşumu yangından korunma için bir dizi problemi de yaratmıştır. Bunların başında ısı yalıtımı amacıyla kullanılan poliüretan gibi maddeler gelmektedir. Şiddetli yanan ve zehirli gaz çıkartan bu malzemeler tüm çatı sathına süratle yayılmakta ve tüm sistemin çökmesine neden olup, yangına müdahale olacağını yok etmektedir.

– Yapılarda yangın güvenliği önlem noktaları:

||| Bölmeler, cepheler, çatılar
Binayı yatay ve düşey yangın bölmeleri ile bölümlere ayırmak gerekli bir yangın önlemidir. Bölmeler yanma mukavemeti olan duvar ve döşemelerden oluşmuştur.

||| Düşey iç bölmeler
Yangına en az iki saat dayanıklı olarak projelendirilmelidir. Topluma açık binalarda ve 7 kattan yüksek yapılarda yangın anında kapanan sürme bölmeler yapılmalıdır.

||| Cepheler
Cepheler düşey dış bölmeler olarak nitelendirilir. Cephe dış kaplamasının yanmaz malzemeden olması esastır. Yangının alt katlardan üst katlara en kolay sıçrama yapabileceği yer cephelerdir. Pencereleren az 30 dakika yangına mukavim olmalıdır. Perdelerin zor tutuşan malzemeden yapılması mecburidir.

||| Yatay bölmeler, döşemeler
Yangına 2 saat mukavemet gösteren ve alev geçişine müsaade etmeyen (boşlukları olmayan) her döşeme yatay yangın bölmesidir. Yanıcı malzemeden yapılan asma tavanlardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Diğer malzemelerden yapılan asma tavanlarda, gerçek tavan ile aralarındaki boşluk yangının yayılmasına yardımcı olur. Önlem alınmadan kullanılamaz.
Örnek: Ara boşluğu diğer bina birimleri ile ayrılmış asma tavanlar. Yatay yangın bölmeleri, boşluklardan arındırılmış veya yangın kesici malzemelerden yapılmış olmalıdır.

||| Çatılar
Bina çatıları yangının yayılıp, genişlemesine imkan veren ortamlardır. Çatı kaplama malzemesinin yanıcı olmaması zorunludur.

||| Kazan daireleri
Kazan daireleri binanın diğer kısımlarına göre yangına en az 2 saat daha dayanıklı bölmelerle ayrılmış olmalıdır. Kapılar ise yangına en az 1 saat dayanıklı olmalı, iki kapı bulunmalıdır. Yapılarımızda yangın koruyucu önlemleri bölümler itibarıyla dikkate aldığımızda prensip olarak tüm seçilen yalıtım malzemeleri yanmaz yapı malzemeleri sınıfı olan A sınıfından olmalıdır. Yapılarda yangın önlemleri, yangın sınıfları ve yangın dayanım süreleri için Alman DIN normu 4102 ve TSE 1263, 4065 değerlerinden faydalanmak mümkündür.